CE - vyhlásenie o zhode

Všetky upratovacie stroje Viper, ktoré vstupujú na európsky trh, sú testované a schválené podľa predpisov CE podľa  SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH. 
CE - vyhlásenie je uverejnené v našom manuáli pre rýchly štart, ktorý si môžete ku každému produktu stiahnuť  

 

Navyše, každý stroj má štítok obsahujúci údaje o sériovom čísle, roku výroby, rovnako ako certifikát CE. Základné informácie o hmotnosti, výkone, modelovej rade, prúde, napätia a frekvencii.

Vysvetlenie CE - vyhlásenie o zhode
CE - vyhlásenie je vyžadované pre akýkoľvek prístroj uvedený do prevádzky v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie , či už dovážaný alebo vyrábaný v Európskej únii tým , kto dáva zariadenia na trh.  

Vyhlásenie by malo byť podpísané zodpovednou osobou v mieste vstupu do Európskej únie.

Uvádza, že prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc, ako je uvedené vo vyhlásení, a podľa štandardov, ako je požadované.

Jeho hlavnou funkciou je, aby právnu zodpovednosť za zhodu niesol ten, kto by ju mal niesť a kto sa zdržiava na území EÚ.

Zodpovednosť
Pri prístroji, ktorý bol označený CE, a nemá toto vyhlásenie k dispozícii, výrobca alebo dovozca nesie zodpovednosť a vystavuje sa prísnejšiemu postihu, ako keby nesplnil technické požiadavky. Preto je vyhlásenie absolútne nevyhnutné. Nemusí byť k dispozícii okamžite, ale musí byť vydané v primeranej lehote

Existujú dva varianty vyhlásenia - pre splnenie harmonizovaných noriem ( 10.1 ) a na použitie -konstrukčnej a výrobnej dokumentácie.  

Vyhlásenie nemusí vychádzať z výsledkov skúšok zhody, ale môže byť založené na ďalších informáciách o zhode. Je zrejmé , že testovanie a generovanie reportov je najspoľahlivejší spôsob , ako získať tieto informácie

 

​