Záruka

Všetka technika pre upratovanie a čistenie bola starostlivo vyskúšaná a skontrolovaná manažérom kvality v továrni. Je zaručené, s výhradou podmienok stanovených v tejto záruke, že stroj bude bez závad materiálu a spracovania. Náš servis opraví alebo vymení všetky diely, u ktorých sa po preskúmaní preukáže, že sú chybné v materiáli alebo v spracovaní. V prípade záruky kontaktujte svojho predajcu Viper.
 

Na Viper techniku ​​pre upratovanie a čistenie predanú v Európe sa vzťahuje:
  

  • Záruka na akúkoľvek výrobnú vadu po dobu 1 roka od dátumu kúpy. 
  • Záruka sa vystavuje len v čase kúpy, je neprenosná.
  • Autorizovaný servis v záručnej dobe stroj opraví
  • Dokladom pre uplatnenie záruky je pokladničný blok , faktúra alebo kúpna zmluva
  • Všetky poštové/dopravné náklady vrátane poistenia sú nákladom majiteľa , všetky ostatné nároky akejkoľvek povahy nie sú zárukou pokryté
  • Záruka sa vzťahuje len na stroj kúpený v danej krajine.   
     
Poznámka:
Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté v dôsledku nehody, nevhodného používania, opráv vo vlastnej réžii, nedbanlivosti, zneužitie, požiaru alebo opráv, ktoré boli vykonané inde ako v autorizovanom servise Viper . Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebenie dielov. Záruka je neplatná, ak sú stroje používané na iné účely než, na ktoré sú určené. Prečítajte si prosím pozorne návody na obsluhu a pokyny pre údržbu. ​
​​